Uw adviseur zonder provisie, zonder financieel belang

Dienstverleningsdocument

In dit document vertellen wij u eerlijk en transparant over onze verdiensten.

FINZA

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

Wet op het financieel toezicht

- versie 2 juli  2009 -

 

Op alle diensten die door FINZA worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K. Rotterdam. De tekst van deze voorwaarden zijn geplaatst op de site van FINZA Financiële Zaken BV www.finza.nl  en worden op verzoek toegezonden.

 

Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het auteursrecht, niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, mail of anderszins.

Introductie

U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit overzicht leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden.

Kerngegevens

De kerngegevens van ons kantoor treft u aan in de bijlage bij deze brief. In deze bijlage, dienstenwijzer genaamd, treft u informatie aan over onder meer de adresgegevens, onze klachtenregeling en het registratienummer waaronder wij staan ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Onze gebruikelijke dienstverlening

Elke klant is voor ons uniek. Wat wij exact voor u kunnen betekenen hangt af van uw specifieke wensen en omstandigheden. In het algemeen zijn wij onze klanten op het gebied van hypotheken, verzekeringen en financieringen als volgt van dienst.

·         Wij inventariseren de wensen en mogelijkheden van onze klant;

·         Wij adviseren over mogelijke oplossingen waarlangs de klant deze wensen kan realiseren. Hierbij baseren wij ons advies op onze kennis van de producten van een aantal financiële instellingen waarmee wij regelmatig samenwerken. Wij zijn vrij in onze advisering. Met geen enkele bank of verzekeringsmaatschappij zijn wij een verplichting aangegaan om specifiek de producten van die instelling te adviseren of te bemiddelen;

·         Wij verzorgen de contacten tussen de klant en de financiële instelling waarbij deze overweegt een financieel product te kopen.

·         Wij begeleiden de klant na aanschaf van het door hem gewenste financiële product. Deze begeleiding bestaat uit het beantwoorden van algemene vragen over het betreffende product. Ook staan wij onze klanten bij wanneer zij veranderingen willen aanbrengen in dit product. Bij verzekeringen kan het gebeuren dat u een beroep moet doen op de verzekering. Bijvoorbeeld ingeval van overlijden. Ook in die situaties proberen wij onze klanten zo goed mogelijk bij te staan in de contacten met de betreffende financiële instelling.

Hoe worden wij beloond?

Als kantoor maken wij kosten. Onze inkomsten kunnen bestaan uit een vergoeding van de kosten die wij van financiële instellingen ontvangen waar u met onze begeleiding een financieel product aanschaft. Deze wijze van vergoeding noemen wij ‘provisie’. De financiële instelling zal deze kosten bijna altijd verwerken in de prijs van het financiële product.

Het is ook mogelijk dat wij met u afspreken dat u onze kosten rechtstreeks betaalt. Deze wijze van vergoeding noemen wij ‘declaratie’. In de meeste gevallen zal het tot gevolg hebben dat de prijs van het financiële product dat u aanschaft lager wordt. Bijvoorbeeld doordat de premie of rente lager wordt. Ook combinaties van deze vergoedingen zijn binnen ons kantoor mogelijk.

Aan het begin van onze werkzaamheden zullen wij u, indien u dat wenst, adviseren welk beloningssysteem voor uw situatie passend is.

U ziet exact wat onze kosten zijn

Of wij nu door de financiële instelling beloond worden of door u rechtstreeks, in beide gevallen ziet u exact wat onze beloning is voordat u definitief besluit een financieel product via onze bemiddeling aan te schaffen. Dit inzicht kunnen wij echter pas geven wanneer wij exact weten welk product u uiteindelijk gaat aanschaffen. Op dit moment kunnen wij u wel globaal aangeven wat gemiddeld genomen de kosten van onze dienstverlening is. In de tabel laten wij als voorbeeld een aantal diensten zien. Hierbij geven wij aan hoeveel uur wij gemiddeld besteden aan de advisering en begeleiding van een dergelijke dienst.

 

Product/type klant

Aard van onze dienst

Reikwijdte

Indicatie
aantal uren

Vergoeding uitsluitend via aanbieder

Vergoeding uitsluitend via cliënt

hypotheek alleenstaande

advisering bemiddeling nazorg

Ca. 3 aanbieders

20 - 30 uren

€ 1125 - € 3400

€ 2400 - € 3600

hypotheek samenwonende

advisering bemiddeling nazorg

Ca.  3 aanbieders

25 - 35 uren

€ 1125 - € 5000

2400 - € 4200

hypotheek ondernemer

advisering
bemiddeling
nazorg

Ca.  2 aanbieders

25 - 35 uren

€ 1125 - € 5000

€ 2400 - € 4200

oudedagsvoorziening particulier

advisering
bemiddeling
nazorg

Ca.  3 aanbieders

15 - 25 uren

€ 1125 - € 2400

€ 1800 - € 3000

oudedagsvoorziening ondernemer

advisering
bemiddeling
nazorg

Ca.  3 aanbieders

20 - 35 uren

€ 1125 - € 5000

€ 2400 - € 4200

fiscaal gefacilieërde
bankspaarproducten

advisering bemiddeling nazorg

Ca.  3 aanbieders

20 - 35 uren

€ 1125 - € 5000

€ 2400 - € 4200

overige complexe financiële producten

advisering bemiddeling nazorg

Ca. 3 aanbieders

15 - 35 uren

€ 1125 - € 5000

€ 1800 - € 4200

Hoe leest u deze tabel?

In de eerste kolom staan een aantal veel voorkomende producten waarover wij regelmatig adviseren en type klanten die wij van dienst mogen zijn.

In de derde kolom geven wij aan van hoeveel financiële instellingen wij gebruikelijk de producten analyseren voordat wij u daaruit een advies geven.

In de vierde kolom geven wij aan hoeveel uur wij gemiddeld investeren in een desbetreffend advies. Dit zijn gemiddelden. Uw situatie kan hiervan afwijken. Uiteraard informeren wij u tijdig indien die afwijking zich voordoet.

In de vijfde kolom treft u de gemiddelde vergoeding van onze kosten aan indien wij al onze kosten vergoed krijgen via de aanbieder waar het product afgesloten wordt (gebaseerd op per €100.000,- hypotheek). Deze kosten vormen dan een onderdeel van de premie of de rente die u gespreid over de hele duur van de overeenkomst aan de aanbieder betaalt.

In de zesde kolom treft u de gemiddelde vergoeding van onze kosten aan indien wij al onze kosten rechtstreeks aan u in rekening zouden brengen.

De provisies verschillen zowel per aanbieder als ook per product. Om u een algemene indruk te geven, hebben wij hieronder, uitgesplitst per product, een overzicht gegeven van de laagste en de hoogste provisie die wij ontvangen van de verschillende aanbieders.

Voor hypotheken zijn de provisies vermeld per € 100.000,- hypotheek en voor de levensverzekeringen per € 1.000,- premie.

 Aflossingsvrije hypotheek        € 600,-      -  € 1.300,-

 Annuïteiten hypotheek             € 600,-      -  € 1.300,-

 Bankspaar/spaarhypotheek      € 1.500,-   -  € 2.500,-

 Effectenhypotheek                  € 600,-      -  € 2.500,-

 Risicoverzekering                    € 100-       -  € 300,-

 Traditionele verzekering            € 40,-        -  € 75,-

 Beleggingsverzekering             € 60,-        -  € 75,-

 

Een gedeelte (afsluitprovisie) van de totale provisie wordt bij de aanschaf van het product betaald (in 2009 max. 70%, in 2010 max. 60% en vanaf 2011 max. 50%). Het restant van de provisie (doorlopende) wordt uitbetaald gedurende de periode van premiebetaling.

De bovenstaande provisies zijn algemene bedragen. Als u ons inschakelt om te bemiddelen zullen wij u informeren over het exacte bedrag dat aan provisies wordt betaald.

Overige producten/diensten:

Schadeverzekeringen:               ca. 0% - 30% van de premie.

Financieringen:                         ca. 0,35 – 1,3 promille van het saldo.

Bancair:                                   ca. 0 - 0,2 promille van het spaarbedrag.

Autoverzekering:                       ca. 0 - 20%

Zorgverzekering basis:              ca. 0 - 3%

Zorgverzekering aanvulling:       ca. 0 - 8%

Woonhuisverzekering:               ca. 0 - 25%

Reisverzekering:                       ca. 0 - 25%

Direct ingaande lijfrente:           ca. 0 - 1,5%

Uitvaart verzekering:                 ca. 0 - 4,5% eenmalig van het verzekerd bedrag

Afwijkingen van het gemiddelde

Zoals aangegeven geeft de tabel zoals hierboven weergegeven een gemiddeld beeld van onze werkzaamheden. Het kan heel goed zijn dat wanneer wij ons verder verdiepen in uw specifieke situatie wij tot de constatering komen dat wij in uw situatie meer of minder tijd moeten investeren om tot een passend advies te komen. Daarom ziet u voordat u definitief besluit om wel of niet ons advies op te volgen exact wat onze kostenvergoeding zal zijn.

Vragen?

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn. Heeft u nog vragen? Stel ze ons gerust.